Onsdag 19/6 - Germund och Görel har namnsdag idag

Stadgar

Klubbens stadgar enligt ordinarie årsmöte

Föreningens stadgar, antagna på årsmötet den 18:e mars 2024 i Las Palmas.

§ 1. Årsmötets ärenden

1.1 Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

1.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

1.3 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

1.4 Fastställande av dagordning.

1.5 Officiell hyllning och skål för fallna medlemmar i reseklubben.

1.6 Ekonomisk rapport samt fastställande av medlemsavgift.

1.7 Övriga frågor.

1.8 Val av två ordföranden för Årets Prestation.

1.9 Val av två ordföranden till styrelsen (tillika reseledare).

1.10 Mötet avslutas.

§ 2. Namn

2.1 Föreningens namn är Bajen International.

§ 3. Ändamål

3.1 Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas välmående med en årlig resa utomlands.

3.2 Datum för resan ska meddelas så fort resan är bestämd, dock senast fyra månader innan avresa.

3.3 Längd på resan ska vara minst tre övernattningar samt maximalt fem övernattningar.

3.4 Under den årliga resan skall det ingå minst en 'Live' fotbollsmatch.

3.5 Researrangörerna ska ha i ansvar att på ett inte allt för allvarligt sätt genomföra en föreläsning/rundvandring och berätta lite om ortens (eller lagens eller nåt annat) historia, särprägel, kultur eller liknande.

3.6 Resan ska genomföras under första kvartalet, men får inte sammanfalla med Hammarby Fotbolls seriematcher på hemmaplan.

3.7 Föreningens medlemsavgifter ska bekosta resa, boende och matchbiljett.

3.8 Budget för resa är 12 månaders inbetalningar. Det är fritt att använda eventuellt överskott..

3.9 Vid avresa ska alla medlemmar ha betalt avgifter för året innan.

3.10 Medlemmar i föreningen rekommenderas att vara medlemmar i Hammarby IF.

3.11 Minimum sex resenärer måste tacka Ja för att resan får genomföras.

3.12 Efter arrangerad resa ska ekonomisk redovisning ske av arrangörerna inom två månader efter hemkomst.

3.13 Ordförande ska planera lokal samt dagordning för årsmöte som ska hållas under resan. Minst ett evenemang under resan bör vara planerad av ordföranden.

3.14 Länder EJ godkända som resmål: Danmark, Norge samt Finland.

3.15 Tipsklubben, vinsthantering. Vinster upp till 50000 kr per kalenderår stannar i BI, resten betalas ut till befintliga medlemmar vid vinsttillfället.

3.16 Man får ej arrangera en resa till samma stad på efterföljande resa. Sedan är det legitimt att åka tillbaks till en tidigare besökt stad.

§ 4. Medlemskap

4.1 Föreningen ska bestå av av minst 8 med lemmar.

4.2 Om en medlem väljer att gå ur föreningen och densamme har inbetalade pengar kvar på föreningens konto så betalas denna summa tillbaka.

4.3 Om en eller flera medlemmar väljer att lämna föreningen ska eventuella ersättare behandlas av kvarstående medlemmar. Beslut om en eller flera ersättare ska väljas in i föreningen tas på officiellt möte som föreningens ordförande får påkalla.

4.4 För att en ersättare ska väljas in i föreningen krävs ett enhälligt beslut av samtliga kvarvarande medlemmar..

4.5 Om en deltagare missköter sig på något sätt ska denne kunna uteslutas ur föreningen efter en omröstning med enhälligt beslut bland övriga medlemmar.

4.6 Om en medlem blir utesluten enligt § 4.5 och densamme har inbetalade pengar kvar på föreningens konto så betalas denna summa tillbaks till den uteslutne.

4.7 Om man tackar JA till en resa men sedan inte kan åka med gäller följande: de pengar som inte redan är förbrukade i resans planering kommer 'ej medföljande medlem' tillhanda.

4.8 Om någon inte ska med så tar vi inte in en ersättare.

4.9 Alla betalande medlemmar i BI har rösträtt.

§ 5. Medlemsavgifter

5.1 Ny medlem betalar en anmälningsavgift på 600:- (belopp fastställd februari 2005).

5.2 Medlemsavgiften fastslås på årsmötet och gäller från och med nästa följande månad.

§ 6. Årsmöte

6.1 Under föreningens årliga resa ska årsmötet hållas.

6.2 Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

6.3 Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

6.4 Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

6.5 Varje betalande medlem har 1 röst.

6.6 Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än 2 röster.

§ 7. Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av ordförande och vice ordförande. Dessa två indvider är arrangörer av föreningens nästkommande resa.

7.2 Föreningens ordförande är ansvariga att kalla till halvårsmöte. Ingen monetär användning av föreningens kassa gäller för halvårsmötet.

7.3 Lottning av nästkommande ordförande. Man ska ej kunna vara ordförande två år i rad och ej tre gånger med samma ordförandepar.

§ 8. Stadgeändring

8.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 51% av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget.

Välj en statut...

Hem
Statuter
Stadgar
Logo

© Bajen International 2024